Социјални работи

Подфолдери
Папка # На Документи
Во подготовка 0
Усвоени 16
Прикажани резултати 2.
Документи
Нема документи во оваа папка.
Име Големина
Нема документи во оваа папка.
Прикажани резултати 0.

Нема блогови.

Социјални работи

Подкатегории
Категорија Категории Теми Коментари  
Вработување, образование и здравствено домување 0 3 3
Заштита на деца и малолетни лица 0 3 3
Заштита на работниците при работа и инспекцискиски надзор од областа на ...
Заштита на работниците при работа и инспекцискиски надзор од областа на работни односи, безбедност и здравје при работа.
0 4 4
Пазар на труд
Подкатегорија од областа Социјални работи
0 3 3
Пензиско и инвалидско осигурување 0 3 3
Работни односи, вработување и вработеност, материјално обезбедување ...
Работни односи, вработување и вработеност, материјално обезбедување на привремено невработените, платите и животниот стандард.
0 3 3
Социјална политика, Правните односи во бракот, семејството и ...
Социјална политика, Правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница, Односите помеѓу родителите и децата, Старателството и посвојувањето, Заштита на лицата со пречки во развојот, Заштита на децата и малолетните лица, Социјално вклучување.
0 4 4
Унапредување на рамноправноста на половите, превенција и заштита од ...
Унапредување на рамноправноста на половите, превенција и заштита од секаков вид на дискриминицација по основ на пол, етничка припадност, возраст, лица со посебни потреби, двојна дискриминација.
0 3 3
Хумана популациона политика заради усогласен социјален економски развој 0 3 3
Прикажани резултати 9.
Теми
Сите теми се поделени по области.
Тема Активност Поставено од Коментари Прегледи Последен пост
Сите теми се поделени по области.
Прикажани резултати 0.